Geschiedenis 3-IBG

 bron: Het Depot

 

Opgericht                        01-09-1946

Onderdeel van                  C - Divisie "7 december"

Toegevoegd aan               T.T.C West - Java

Actiegebied(en)                   residentie Preanger

Commandant                    Kolonel H.M.G.J. Lentz

Opgeheven                           07-12-1949


De 3e Infanterie Brigade Groep was gevormd uit dienstplichtige militairen van de lichting '45. Het kader bestond voornamelijk uit OVW'ers die hun opleiding in Engeland kregen.

Na aankomst op Java werd de Brigade gelegerd in Mr. Cornelis. Enkele weken later werd de staf gelegerd in het hoofdkwartier van de 37st Indian Infantry Brigade te Batavia. De Brigade eenheden werden verspreid gelegerd in Batavia en zorgden hier voor orde en rust en beveiligden het havencomplex Tandjong Priok. Buiten de wachtdiensten werden er ook vele zuiveringsacties gevoerd in het gebied rond Batavia.
Eind februari 1947 nam de Brigade het gebied rond Tjiandjoer over van de W - Brigade. Een belangrijke taak bestond hier uit het beveiligen van de convooiweg Batavia - Bandoeng. Eind april werd Inf.II.KNIL aan de Brigade toegevoegd en ondersteunde tot eind april de onderdelen bij hun nieuwe taak.

De taak van de Brigade tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, bestond uit de bezetting van Soekaboemi en het veiligstellen van de spoorverbinding naar Buitenzorg. Van cruciaal belang hiervoor was de bezetting van de belangrijke Lampegan tunnel. Op de tweede actiedag werd Soekaboemi bezet.
Op 26 juli werd de Brigade verplaatst naar Cheribon en Soemedang. De volgende opdracht omvatte een doorstoot vanuit Cheribon via Koeningan naar Tasikmalaja. Ook Garoet werd door de Brigade bezet, maar dat was pas op 12 augustus, zeven dagen na het officiĆ«le einde van de 1e politionele actie.  

Na de 1e politionele actie besloeg het gebied van de Brigade de regentschappen Bandoeng, Garoet, Tasikmalaja en Tjiamis. In september 1947 werd ook de W - Brigade in het Brigadevak gelegerd. Begin mei 1948 werd het Brigadevak uitgebreid met het regentschap Soemedang. Op 30 juli 1948 werd het Brigadevak weer kleiner door de vorming van het Troepencommando Bandoeng bestaande uit de regentschappen Soemedang en Bandoeng.

De 3e Infanterie Brigade Groep nam niet actief deel aan de 2e politionele actie. Wel was er een verhoogde waakzaamheid afgekondigd in de bezette gebieden

Na de 2e politionele actie kreeg de Brigade te maken met vanuit midden Java terugkerende TNI eenheden van de Siliwangi divisie.


Medio 1949 begonnen de vele hergroeperingen in verband met de aanstaande repatriƫring. Geleidelijk werden de onderdelen van de Brigade afgelost. Van september tot 10 oktober 1949 was het Brigadevak tijdelijk uitgebreid met het regentschap Koeningan.

Op 7 december 1949 werd de 3e Infanterie Brigade Groep als tactische eenheid opgeheven.

 

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/3ibghis.htm